• مسعود پور گل سرپرست هیات گلف استان گیلان شد

      به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف ،با حکم دکتر بهروز منتقمی سرپرست فدراسیون گلف،مسعود پور گل سرپرست هیات گلف استان گیلان شد.

      • ۱۳:۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
      با استناد به نامه شماره 220/100/20759 مورخ96/11/26 مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان گیلانو با توجه به سوابق و تجارب اجرائی جنابعالی ،به موجب این حکم به سمت سرپرست هیات گلف استان گیلان منصوب می شوید.شایسته است برابر ائین نامه هیئت های ورزشی حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی هیات اقدام کنید .